هُواللّه-ای ورقه مؤمنه، فائزه از شما حکايتی دارد و…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ورقه مؤمنه، فائزه از شما حکايتی دارد و روايتی گويد که ماه سلطان در کهف امان بود و در نهايت راحت دل و جان بعد پريشان روی دلبر حقيقی شد و آشفته موی يوسف الهی. بی سر و سامان شد و آشفته و سر گردان اگر چنين است حقّست که سر‌گشته و پر سودائی و گمگشته و واله و شيدا. در نامه مجنونان از نام من آغازند زين پيش اگر بودم سر دفتر دانائی ع ع


هُواللّه ورقه موقنه مقبله امة اللّه ربابه را از قبل اينعبد تکبير ابدع ابهی ابلاغ نمائيد ع ع


منابع
محتویات