هُوالأبهی-ای امة اللّه، زحمات تو در آستان الهی مقبول…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای امة اللّه، زحمات تو در آستان الهی مقبول و مشقّات تو مذکور و مشهور همچه گمان منما که چيزی مستور و مجهول است و امری غير معلوم. مکتوب ممهور سادهٔ ننگاشته و در آن نقطه ئی نگذاشته از طهران ارسال شد و آنچه منويّ ضمير کاتب و نامق بود و مطلب راقم جواب مرقوم گرديد. در اين صورت واضح است که زحمات شما مشهود و مقبول مطمئن باش و مسرور و مشعوف و البهآء عليک ع ع


منابع
محتویات