هُواللّه-ای بنده الهی، در اين حين که نور يقين از افق…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده الهی، در اين حين که نور يقين از افق مبين طالع و ساطع قلم گرفته و بياد يار ديرين بنگارش اين نامه پرداخته يار ديرين آن دوست قديم است که محبّتش شعاعی از انوار منبعثه در حضرت ارواحست و فيض روح قديمست نه جديد دائمست نه حديث ع ع


منابع
محتویات