هُواللّه-ای يار ديرين، نامه شيرين حلاوت بخش مذاق روحانيان گرديد الحمدللّه مؤيّد و موفّقی.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای يار ديرين، نامه شيرين حلاوت بخش مذاق روحانيان گرديد الحمدللّه مؤيّد و موفّقی. امروز هر نفسی که به تبليغ پردازد از ملکوت ابهی يرليغ بليغ يابد. الحمدللّه تجربه نمودی دهقان دانا البتّه خوشه چين گردد و خرمنی اندوخته مهيّا نمايد. پس بايد در کشتزار الهی تخم پاکی کاشت و الّا وقت خرمن نوميديست. الحمدللّه تو دهقانی و از اهل کار و مظهر تأييد پروردگار. اگر ممکن اطراف تبريز استعدادی لبريز دارد سفری در جميع آن کشور بنما. تخمی تازه بيفشان البتّه ابر رحمت فيضان نمايد و شعاع و حرارت آفتاب حقيقت تابان گردد و بروياند و عليک البهآء الأبهی عبدالبهآء عبّاس


منابع
محتویات