هُواللّه-ای يزدان بی انباز، نياز آريم و نماز که اين…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای يزدان بی انباز، نياز آريم و نماز که اين بندگان را براز خويش دمساز نما و از آواز هاتف ملأ اعلی مستمع فرما بر صراط عهد و پيمانت ثابت قدم کن و بذکر جمال مبارکت همدم نما از جام احديّتت بنوشان و از شهد عنايتت بچشان و بفضل عظيم جمال قديمت فائز کن. اين بنده درگاهت را ببارگاه احديّتت راه ده و اين اميدوار رحمتت را نوميد مگردان و بر پيمان و ايمان محکم و استوار نما ع ع


منابع
محتویات