هُواللّه-پروردگارا اين جانهای پاک سوی تو شتافتند و…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

پروردگارا اين جانهای پاک سوی تو شتافتند و از جوی تو نوشيدند و آرزوی روی تو نمودند اين بستگانرا در دريای غفران غوطه ده و اين مشتاقان را بلقای خويش فائز و خورسند فرما. پروانه‌های شمع تواند و آرزومند جمع و انجمن تو آنچه آرزوی دل و جانست شايان و رايگان فرما عبدالبهآء عبّاس ٦ ج ٢ سنه ١٣٣٨


منابع
محتویات