هُواللّه-تکرار مرقوم ميشود که در کتاب اقدس بنصّ صريح…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

تکرار مرقوم ميشود که در کتاب اقدس بنصّ صريح ما را ابداً در امری از امور مداخله نه جز نصيحت و هدايت و دلالت ناس بر طلب رضايت حضرت پروردگار و تربيت نوع انسان در کمالات عقليّه و روحيّه عالم بشر و اطاعت صرفه حکومت اين عبد را آنچه حضرت شهريار و اولياء امور امر فرمايند اطاعت نمايد و همچنين کلّ بايد آنچه حکومت فرمايد اطاعت و تمکين نمايند امّا از من اينگونه امور مداخله در ميان رعيّت و حکومت ممنوع و السّلام ع ع


منابع
محتویات