هُواللّه-يا امة اللّه المبتهله، نامه شما رسيد از پيش…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

يا امة اللّه المبتهله، نامه شما رسيد از پيش بشما جواب مکاتيب ارسال شد جواب اين نامه اخير نيز مختصراً داده ميشود هميشه منظور نظر عنايت جمال مبارک بودی و الی الآن هستی مطمئن باش اگر چنانچه حاجی رمضان ذکری نموده اين از خودی خود بوده بيهوده گوئی کرده مطمئن باش و عليک البهآء الأبهی ٢٥ ربيع الأوّل ١٣٣٨ عبدالبهآء عبّاس


منابع
محتویات