هُواللّه-يا من کشف الغطآء بقّوة ربّ العطآء، حمد حضرت…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

يا من کشف الغطآء بقّوة ربّ العطآء، حمد حضرت بيچون را که براه هدی رهنمون گشتی و خارق حجاب اوهام و ظنون شدی رخسار گلگون دلبر آفاق را مشاهده نمودی و آشفته و شيدا و واله و حيران شدی پس با پيرهنی چاک و موئی آشفته و رخی افروخته در انجمن ياران غزلخوانی کن و سرود روحانی بر آر و آهنگ ملکوت ابهی بلند کن تا امکان را بحرکت آری و ملأ اعلی را فرح و شادمانی دهی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات