هُواللّه-ای سليل حضرت خليل، مکتوب ملحوظ گرديد و مضمون…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای سليل حضرت خليل، مکتوب ملحوظ گرديد و مضمون سبب فرح و سرور شد بلسان پارسی و ترکی هائی و هوئی افکندی و قلوبرا فسحت و حبوری بخشيدی خوانديم و بياد شما روح و ريحان يافتيم و بتراب آستان افتاديم و عجز و نياز کرديم که خداوند جليل سلاله حضرت خليل را بمقامی نبيل برساند و در اين عصر جديد مؤيّد بر امری فرمايد که غبطه قرون اولی گردد و سبب فخر و مباهات پيشينيان شوند و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات