هو الله - ای کنيز خدا، هر زنی که کنيز خدا گردد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (22) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 79

( 22 )

ماساجوست ویماوث - امة الله مسیس سارا ولش علیها بهاء الله الابهی

هو الله

ای کنیز خدا هر زنی که کنیز خدا گردد آن فخر امپراطورهای عالم است زیرا منسوب بخداست و سلطنتش ابدیست اما امپراطوریسهای عالم آنان را یک مشت خاک نام و نشان نگذارد یعنی بمجرد اینکه زیر یک مشت خاک روند محو و نابود گردند ولکن کنیزان ملکوتی سلطنت ابدی دارند قرون و اعصار در آنان تأثیری ندارد مثلا ملاحظه کن که از زمان مسیح تا بحال چه قدر امپراطوریسها آمده که هر یک سرور یک اقلیم بودند ولی حال نه نامی و نه نشانی ولکن مریم مجدلیه یک کنیز قروی خدا بود هنوز ستاره‌اش از افق عزت ابدیه میدرخشد پس تا توانی بکوش که کنیز خدا باشی ستایش از کنونشن نموده بودی این کنونشن بعد اهمیت پیدا خواهد نمود زیرا خدمت بملکوت الهی و وحدت بعالم انسانی مینماید مروج صلح عمومی است و مؤسس وحدت عالم انسانی نفوس را از تعصبات دینی و جنسی و ترابی نجات میدهد و در سایه خیمه یک رنگ الهی منزل و مأوی میبخشد پس شکر کن خدا را که در این کنونشن حضور یافتی و استماع تعالیم الهی نمودی و علیک البهاء الابهی حیفا ١٨ تموز ١٩١٩

منابع
محتویات