هو الله - ای نفوس مبارکه، هر چند شما در امتحان...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (23) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 80

( 23 )

اعضای محفل روحانی علیهم و علیهن بهاء الله الابهی

هو الله

ای نفوس مبارکه هر چند شما در امتحان شدیدی افتاده‌اید زیرا بعضی بمنتهای قوت میکوشند که احبای لوس‌انجلیز را متزلزل نمایند ولی شما مشمول نظر عنایت بهاءالله هستید و بجنود ملائکه مؤیدید پس قدم را ثابت نمائید و بنهایت قوت بنشر نفحات الهیه و اعلاء کلمة الله و ثبات بر میثاق پردازید و یقین بدانید که اگر نفسی با کمال استقامت ندای بملکوت نماید و بنهایت متانت ترویج میثاق کند اگر مور ضعیف است فیل عظیم را از میدان فرار دهد و اگر پشه نحیف باشد عقاب کاسر را بال و پر بشکند لهذا همت نمائید تا سپاه شبهات را بقوه آیات پریشان و متلاشی نمائید این است وصیت من و اینست نصیحت من با نفسی جدال منمائید و از نزاع بیزار باشید کلمه حق بر زبان رانید اگر قبول نمود نعم المطلوب و اگر عناد کرد او را بحال خود بگذارید و توکل بر خدا بکنید اینست صفت ثابتین بر میثاق و علیکم و علیکن البهاء الابهی عکا ٢ حزیران سنه ١٩١٩ [این لوح قبل بافتخار اعضای محفل روحانی کلیفورنیا لاس انجلیز بواسطه امة الله مسیس کوپر علیها بهاء الله الابهی صدور یافت ]

منابع
محتویات