هو الله - ای ابناء و بنات ملکوت، حمد کنيد خدا را که...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (24) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 81

( 24 )

کالیفورنیا - بواسطه امة الله ایزابل بریتینگهام علیها بهآء الله الابهی کالیفورنیا سانتاباربارا - احبای الهی و اماء رحمن علیهم و علیهن البهاء الابهی

هو الله

ای ابناء و بنات ملکوت حمد کنید خدا را که در این امر عظیم که نورانیت آفاق و مروج وحدت عالم انسانیست داخل شدید و از هر تعصبی بیزار گشتید و بجمیع ادیان نهایت محبت و مهربانی مینمائید جمیع بشر را دوست دارید و خدمت بعالم انسانی میخواهید حضرت سانتا باربارا دختری بود عادی ولکن چون حیاة خود را و جان خود را فدای مسیح کرد ملاحظه کنید که چگونه از افق عالم مانند ستاره درخشید هنوز نورش منتشر و علیکم و علیکن البهاء الأبهی (ع ع) حیفا سنة ١٩١٩

منابع
محتویات