هو الله - ای ثابتان بر عهد و پيمان، نامه شما رسيد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (27) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 87

( 27 )

شیکاغو - بواسطه جناب مستر و مسیس شفلر علهیما بهاء الله الابهی ابناء و بنات ملکوت احبای الهی و اماء رحمن علیهم و علیهن البهاء الابهی

هو الله

ای ثابتان بر عهد و پیمان نامه شما رسید و نامهای مبارک شما یک یک ملاحظه گردید مضمون نامه الهامات غیبی بود و فیوضات لاریبی زیرا دلالت بر وحدت احبا و الفت و انجذاب قلوب جمیع بود امروز اعظم مواهب الهیه اتحاد و اتفاق احبا است تا این اتحاد و اتفاق سبب ترویج وحدت عالم انسانی گردد و جهان از این ظلمت شدید بغض و عدوان رهائی یابد و شمس حقیقت بنهایت اشراق بتابد امروز جمیع طوائف عالم بخود پرستی مشغول نهایت سعی و کوشش مینمایند که منافع ناسوتی خویش را ترویج نمایند خود را میپرستند نه ذات الهی را و نه عالم انسانی را منفعت خویش میطلبند نه منفعت عمومی را و این بسبب آنست که اسیر عالم طبیعتند و از تعالیم الهی و فیض ملکوتی و انوار شمس حقیقت بیخبر حال شما الحمد لله باین موهبت اختصاص یافته‌اید و از مختارین گشته‌اید و بر تعالیم آسمانی اطلاع یافته‌اید و داخل در ملکوت الله شده‌اید و مظاهر الطاف بی پایان گشته‌اید بآب حیات و نار محبة الله و روح القدس تعمید یافته‌اید پس بجان و دل بکوشید که انجمن عالم را شمعهای روشن شوید و افق حقیقت را ستاره‌های درخشنده گردید و سبب انتشار انوار ملکوت شوید تا عالم انسانی عالم الهی گردد و جهان ناسوت آئینه جهان لاهوت شود محبت الهیه و رحمت ربانیه در قطب عالم خیمه برافرازد و نفوس بشر امواج بحر حقیقت گردند و عالم انسانی یکشجره مبارکه شود آیات توحید ترتیل گردد و آهنگ تقدیس بملأ اعلی رسد من شب و روز تضرع و ابتهال بملکوت الهی نمایم و شما را تایید و توفیق نامتناهی طلبم نظر بقابلیت و استعداد خود منمائید نظر بفیض کلی و موهبت الهی و قوت روح القدس بنمائید که قطره را دریا نماید و ستاره را آفتاب فرماید الحمد لله جنود ملأ أعلی نصرت مینماید و قوت ملکوت معین و ظهیر است اگر در هر دقیقه‌‌ئی لسان بشکرانه گشائید از عهده شکر این الطاف برنیائید ملاحظه نمائید که نفوس عظیمه که صیت اقتدارشان آفاق را گرفته چون از این فیض آسمانی محروم عنقریب کل معدوم گردند نه نام و نشانی ماند و نه اثر و ثمری چون بر شما پرتو شمس حقیقت تابیده و بحیات ابدیه فائز شدید از افق وجود الی ابد الآباد تابنده و درخشنده حضرت پطرس صیاد ماهی بود و مریم مجدلیه زنی قروی ولی چون بالطاف حضرت مسیح مخصص گشتند افق ایمان را روشن نمودند و از افق عزت ابدیه الی الآن میدرخشند در این مقام نظر باستعداد و قابلیت نه نظر باشعه ساطعه شمس حقیقت است که این آئینه‌ها را روشن نموده مرا دعوت بامریکا مینمائید من نیز نهایت اشتیاق را دارم که آن رویهای نورانی را ببینم و با آن دوستان حقیقی همدم و همراز گردم ولی قوه مغناطیسی که مرا جذب بآن اقلیم نماید آن اتحاد و اتفاق احبا و روش و سلوک بموجب تعالیم الله و ثبوت عموم بر عهد و پیمانست ای پروردگار این جمع یاران تواند و بجمال تو منجذبند و بنار محبت مشتعلند این نفوس را ملائکه آسمانی نما و بنفحه روح القدس زنده فرما لسانی ناطق بخش و قلبی ثابت عطا فرما قوه آسمانی ده و سنوحات رحمانی بخش و مروج وحدت بشر فرما و سبب محبت و الفت عالم انسانی فرما تا ظلمات مهلکه تعصب جاهلی بانوار شمس حقیقت محو و زائل گردد و این جهان ظلمانی نورانی شود و این عالم جسمانی پرتو جهان روحانی گیرد و این الوان مختلفه مبدل بیک رنگ گردد و آهنگ تسبیح بملکوت تقدیس تو رسد توئی مقتدر و توانا و علیکم و علیکن البهاء الابهی (ع ع) حیفا ٢٢ ایار ١٩١٩

منابع
محتویات