هو الله - ای دو حمامه حديقه محبّة اللّه، نامه مفصّل...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (31) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 96

( 31 )

هاوای هونولولو - جناب مستر و مسیس اوکر علیهما بهاء الله الابهی

هو الله

ای دو حمامه حدیقه محبة الله نامه مفصل شما رسید خدمات شما در این بساط مذکور و مشهور علی الخصوص در توکیو الحمد لله که در آن اقلیم موفق بر نشر شمیم معطری شدید و این در استقبال نتائج عظیمه بخشد این چند دانه گندم که در آن زمین افشاندید عاقبت خرمنها تشکیل کند و این نفوس معدوده افواج عظیمه گردد بلکه جیش روحانی انبوهی شود و این دانه بتربیت الهی خوشه‌های موفوری برویاند شکر کنید که بچنین موهبت الهی موفق شدید شما دانه‌هائی افشانده‌اید ولی آبیاری میخواهد اگر نفوسی از امریکا یا جزائر هونولولو سفری بصفحات ژاپان نمایند تعالیم الهی بکمال سرعت در ژاپان سرایت نماید و نتائج عظیمه بخشد شما دو نفر وظیفه خود را اجرا نمودید و بقدر امکان کوشیدید حال باید چندی راحت کنید نوبت دیگرانست که آنان نیز بژاپان سفری نمایند و تخمهای افشانده را آبیاری کنند و نهالهای تازه را مواظبت و خدمت نمایند ایام بسر میرود و عاقبت انسان در تحت طبقات تراب نسیا منسیا میگردد مگر نفوسیکه دهقان الهی گردند و در مزرعه قلوب تخم افشانی نمایند این نفوس الی الابد از افق حقیقت مانند ستاره درخشنده و تابان مانند بجمیع احبای هونولولو از قبل من تحیت مشتاقانه ابلاغ دارید و علیکما البهاء الابهی

بهجه عکا ٢٥ حزیران ١٩١٩

منابع
محتویات