هو الله - ای دختر عزيز، نامه تو رسيد و بکمال سرور...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (32) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 98

( 32 )

ژاپان توکیو - بواسطه امة الله مس اگنس الکسندر ایکوموشیزوکی

هو الله

ای دختر عزیز نامه تو رسید و بکمال سرور قرائت گردید که الحمد لله در ژاپان نور محبة الله درخشیده و شمعی مانند تو روشن گردیده که قلبت از صهبای محبة الله لبریز است و روحت شور‌انگیز است و مانند نهال نورسته از رشحات سحاب عنایت تر و تازه و در نشو و نمائی امیدم چنانست که بزودی گل و شکوفه نمائی و میوه تر ببار آری شبان حقیقی یقین است باغنام مهربان است و در نهایت رأفت و رحمت و مواظبت است این امریست طبیعی لهذا مطمئن باش همیشه منظور نظری و مشمول بتوجهات قلبیه اهل ژاپان مانند زمینی میمانند که قرون و اعصار بر آن باران نباریده از ریزش سحاب حتی شبنم بی نصیب مانده‌اند البته بسیار تشنه است حال باید شما دهقان الهی گردید و آن زمین تشنه را بماء تعالیم الهی سیراب نمائید تا فیض برکت آسمانی رخ بگشاید و گلهای حقیقت و ریاحین فضائل انسانیه بروید و آن سر زمین بهشت برین گردد و علیک التحیة و الثناء (ع ع) حیفا ١٩١٩

منابع
محتویات