هو الله - ای صاحب دل بينا، هر چند بصر جسمانی...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (33) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 99

( 33 )

ژاپان توکیو - مستر توکو جیرای ترای علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای صاحب دل بینا هر چند بصر جسمانی مفقود ولی الحمد لله بصیرت قلب موجود دل بیناست و روح شنوا این دیده تن معرض هزار امراض و عاقبت یقینا نابینا گردد لهذا اهمیتی ندارد ولی دیده دل روشن و کشف ملکوت الهی نماید و الی الابد باقی و پایدار پس شکر کن خدا را که دیده دلت روشن و گوش هوشت شنوا محافلی که آراسته‌اید و در آن احساسات آسمانی مینمائید و ادراک حقائق و معانی میکنید آن محفل مانند فضای آسمانست و آن نفوس مانند نجوم ساطع که بنور هدایت روشنند فرخنده نفسی که در این عصر نورانی اقتباس تعالیم آسمانی کند و خجسته قلبی که از محبة الله اهتزاز و انجذاب یابد حال شمس حقیقت پرتوی بژاپان زده است امید چنانست که آن اقلیم بتعالیم آسمانی روشن گردد بجناب مستر انیویی نهایت محبت و اشتیاق از قبل من برسان و همچنین بجناب مستر سایکی امیدوارم که این دو نفس مبارک از افق ژاپان مانند دو ستاره آسمانی بدرخشند و آن اقلیم را روشن نمایند آن کشور مدنیت زمینی و آبادی خاکی یافته امیدوارم که مدنیت آسمانی نیز یابد بحرم محترمه سلام و پیام مرا برسان و همچنین طفل صغیر اکبر که نامش مبارک باد و بخوب نامی نامیده شده است و علیک التحیة و الثناء (ع ع) حیفا ١٩١٩

منابع
محتویات