هو الله - ای منتسبين حضرت زائر، عليکم و عليکن...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (47) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 178

( 47 )

هو الله

ای منتسبین حضرت زائر علیکم و علیکن بهاء الله فی الآخرة و الاولی حضرت زائر چون بأرض مقدس رسید و بزیارت عتبه ‌رحمانیه مشرف گردید بیاد شما افتاد و بالنیابه از شما آن خاک معطر را پوئید و بوسید و مستدعی شمول عنایت گردید البته این دعا مستجاب گردد و این حاجت روا شود زیرا بنهایت خلوص این رجا و طلب فرمود و از عبدالبهاء خواهش نگارش این نامه نمود من فورا بدون تأمل بتحریر پرداختم و بیاد یاران روح و ریحان یافتم نهایت آرزوی عبدالبهاء اینکه احبای الهی در هر کشور مؤید بالطاف رب البشر شوند و از نسیم جانپرور طراوت روحانی یابند و لطافت رحمانی جویند و باعمال و رفتار موفق بعبودیت عتبه سبحانی گردند و علیکم و علیکن البهاء الابهی ٣١ دیسمبر سنه ١٩١٩ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات