هو الله - ای عاکفان کوی دوست، ای عاشقان روی...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (58) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 202

( 58 )

بادکوبه - احبای الهی و اماء رحمن علیهم و علیهن البهاء الابهی

هو الله

ای عاکفان کوی دوست ای عاشقان روی دوست قفقازیا جمیعا تابع رود ارس است که در قرآن "أصحاب رس" تعبیر شده جمعی از انبیاء در زمان قدیم که خبرشان منقطع شده در آن اقلیم مبعوث شدند و عالم انسانیرا بنفحات رحمانی معطر نمودند

و همچنین در زمان اخیر حضرت اعلی روحی فداه بچهریق سرگون و در آنجا مسجون گشتند حافظ شیرازی رائحه‌‌ئی بمشامش رسید و این غزل را گفت ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس و حضرت زردشت نیز مدتی در آن صفحات

سیر و حرکت میفرمودند و کوه قاف که در احادیث و روایات مذکور همین قفقاز است و ایرانیانرا اعتقاد چنان که آشیانه سیمرغ است و لانه عنقاء شرق لهذا امید چنان است که این عنقا که شهپر تقدیس در شرق و غرب منتشر نموده و آن امر بدیع ربانیست در قفقاز لانه و آشیانه نماید

الحمد لله احبای بادکوبه در این سالهای جنگ با جمیع طوائف آشتی داشتند و بموجب تعالیم الهی بکل مهربان و در امر الله جوش و خروشی داشتند و از باده محبت الله سرمست و مدهوش بودند حال باید مانند نهنگ بخروشند و تلافی سالهای جنگ نمایند و بآهنگ مستانه و ترانه عاشقانه آن اقلیم را باهتزاز و حرکت آرند تا نورانیت چنان قلوبرا روشن نماید که اشعه یگانگی بتابد و ظلمات بیگانگی زائل گردد و جمیع طوائف با یکدیگر بیامیزند و در الفت و محبت قند و شکر ریزند و شور و ولهی انگیزند که ممالک مجاوره نیز باهتزاز و حرکت آیند و علیکم و علیکن البهاء الابهی ٣ تموز سنة ١٩١٩ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات