هو الله - ای سر گشته و سودائی حقّ و مشهور بشيدائی...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (66) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 215

( 66 )

هو الله

ای سر گشته و سودائی حق و مشهور بشیدائی دلبر آفاق اهل ایران بخواب غفلت گرفتار خبر ندارند که عاقلان غرب مجنون دلبر ماهروی شرق گشته‌اند و مفتون آنزلف مشکبوی فلاسفه اوروپ و امریک از افکار دقیق و باریک گذشتند و شلیک عاشقانه و نعره مستانه برآوردند سبحان الله باختر بیدار و خاور بخواب غفلت گرفتار دوران نزدیک شدند و نزدیکان هنوز مهجورند یعقوبان از بوی پیراهن یوسفی مشام معطر دارند ولو هزار فرسنگ دورند و بشیران که حامل قمیصند محروم و مهجور از نور مبین ایران مطلع انوار و مشرق شمس حقیقت با وجود این ایرانیان تحت المحاقند و دانایان در اقلیم بعید روشن و نمایان پس تو شکر کن خدا را با وجود هوج و موج اقربا دیده حق بین گشودی و مظهر "فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید" گشتی و یختص برحمته من یشاء ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء و علیک البهاء الابهی ١٧ رجب سنة ١٣٣٨ (ع ع)

منابع
محتویات