هو الله - ای مظاهر الطاف الهی، در اين دور بديع...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (68) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 217

( 68 )

همدان

هو الله

ای مظاهر الطاف الهی در این دور بدیع اساس متین تمهید تعلیم فنون و معارف است و بنص صریح باید جمیع اطفال بقدر لزوم تحصیل فنون نمایند لهذا باید در هر شهری و قریه‌ئی مدارس و مکاتب تأسیس گردد و جمیع اطفال بقدر لزوم در شهر و لزوم در قریه در تحصیل بکوشند لهذا هر نفسی که انفاق در این مورد نماید شبهه نیست که مقبول درگاه احدیت شود و مورد تحسین و تمجید ملأ اعلی گردد چون در این امر عظیم جهد بلیغ مبذول داشتید لهذا امید چنین که مکافات از رب الآیات البینات حصول یابد و مشمول لحظات عین رحمانیت گردید و علیکم البهاء الأبهی

الهی الهی ان هذه العصبة الکبری و الثلة العظمی قامت علی خدمتک و ترویج الفنون بعزم موفور بلا قصور و فتور رب اقبل منهم هذا الانفاق و ایدهم بجنودک فی یوم المیثاق و اجعلهم الآیات الکبری بین الوری انک انت المقتدر علی ما تشاء و انک انت القوی القدیر حیفا ٢ جمادی ٢ سنة ١٣٨٣ - (ع ع)

منابع
محتویات