هو الله - ايّها الفرج القريب نامه شما رسيد و ملاحظه...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (70) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 220

( 70 )

بخصوص صلاح الدين الايوبي - مصر

هو الله

ایها الفرج القریب نامه شما رسید و ملاحظه گردید لکن از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میشود صلاح الدین اول ایوبی یعنی پسر ایوب برادرزاده شیرکوه لقبش الملک الناصر است این شخص با قوم مهاجم اهل صلیب محاربه کرد و غلبه نمود و قدس و کرک و نابلوس و عسقلان و یافا و طرابلوس و عکا و صور و صیدا خلاصه جمیع شهرها که در دست صلیبیون بود فتح و استرجاع نمود و اسراء را در قلعه صور گذاشت و بمصر شتافت بعد بغتة کشتیهای صلیبیین مملوء از عساکر در مقابل صور پیدا شدند آنان از خارج و اسراء از داخل کوشیدند و صلیبیون بر صور استیلا یافتند و از صور برخاستند بسوی عکا شتافتند و عکا را محاصره نمودند ملک ناصر صلاح الدین بکمال سرعت از مصر بسوریه شتافت ملاحظه کرد که عکا محصور است پس صلاح الدین صلیبیین را از طرف بر محاصره نمود و عکا در تحت دو محاصره افتاد زیرا صلیبیون عکا را محاصره نموده بودند و داخل عکا مرابطین اسلام بودند بعد صلیبیون بر عکا استیلا یافتند و مرابطین را بکشتند و زمان زمستان آمد و صلاح الدین رنجور شد پس ارکان دولت مصلحت در آن دیدند که بشام مراجعت نماید و کسب صحت و عافیت کند و در بهار با جیشی جرار بر صلیبیین بتازد و دوباره فتح عکا نماید ولی صلاح الدین ملک ناصر ایوبی در شام فوت شد و قلعه عکا در دست صلیبیون ماند بعد از صد سال صلاح الدین ملک منصور که منسوب ایوب است فتح عکا کرد و تمام صلیبیون را از بریة الشام براند آن صلاح الدین اول لقبش ملک ناصر است و صلاح الدین ثانی لقبش ملک منصور اول پسر ایوب است ثانی از متعلقین ایوب و علیک البهاء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات