هو الله - ...نامه ثانی شما مؤرّخ اوّل اکتوبر سنة ١٩١٨...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (76) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 227

( 76 )

مصر

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه ثانی شما مؤرخ اول اکتوبر سنة ١٩١٨ رسید از مضمون انشراح صدور حصول یافت و ما نیز الحمد لله جمیع در ظل حمایت حضرت احدیت و صون و عون پروردگار محفوظ و مصون هستیم و الآن در جوار تربت مقدسه در میان باغچه بتحریر این نامه مشغولم و از عنایت حضرت خفی الالطاف امیدوارم که کل مصون و محفوظ باشید احبای مصر را نهایت اشتیاق دارم و الطاف حضرت نیر آفاق خواهم بهر فردی از یاران تحیت ابدع ابهی برسانید و بگوئید الحمد لله ابرهای تاریک اعتساف متلاشی شد امید است که انوار عدل و انصاف بتابد "یومئذ یفرح المؤمنون" امروز روز جناب شیخ فرج الله و جناب شیخ محیی الدین است آنچه از حضرت ابی الفضائل تلقی نموده‌اند بطالبان تلقین بنمایند جنود ملأ اعلی در مرور و وفود است مکتوب جناب عبدالحسین را به بیروت فرستادیم هنوز رسید نیامده هر وقت برسد ارسال میشود و از خدا خواهم که ملاقات با یاران علی الخصوص شما حاصل گردد و علیک البهاء الابهی (عبدالبهاء عباس) ١٦اکتوبر سنة ١٩١٨

منابع
محتویات