هو الله - ای ورقه طيّبه ‌رحمانيّه، نامه‌ئی که بآقا ميرزا...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (79) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 231

( 79 )

رشت

هو الله

ای ورقه طیبۀ ‌رحمانیه نامه‌ئی که بآقا میرزا صبحی مرقوم نموده بودی مسموع شد مفهوم جوهر محبت حضرت رب قیوم بود روح و ریحان دست داد مختصر جواب مرقوم میگردد زیرا مهلت نیست من از قبل تو در آستان مقدس روی و موی را بآن تربت پاک معطر مینمایم و زیارت میکنم سفر شما برشت امیدم چنانست که گلگشت گردد و سرور و حبور دست دهد حضرات نساء منجذب ملکوت ابهی گردند مخدرات آیات هدی شوند عالم نساء در این دوره از فیوضات جمال ابهی در جوش و خروش است و از صهباء الطاف مست و مدهوش روز بروز در ترقی است عنقریب ملاحظه مینمائید که در بین نساء نفوسی چنان منجذب مبعوث شوند که سبب حیرت گردند شمع روشن شوند و ناطق بحجج و برهان رب ذو المنن گردند این کفایتست و علیکن البهاء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات