هو الله - ای بنده الهی، نامه شما وصول يافت...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (90) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 256

( 90 )

شیراز

هو الله

ای بندۀ الهی نامه شما وصول یافت و از عدم فرصت جواب مختصر مرقوم میگردد از علم نجوم سؤال نموده بودی آنچه تعلق بریاضیات دارد آن مقبول و آنچه از پیش منجمین قدیم تأسیس نموده‌اند و تأثیرات عظیمه در تربیع و تثلیت دانسته و از قران کواکب در مواقع و سیر و حرکت در منطقة البروج و استقامت نجوم و تأثیر ساعات و تخصیص اوقات مرقوم نموده‌اند و در کتب موجوده مذکور عبارت از تصورات و افکار اسلافست و اساس متین غیر موجود ولی نفوسی از پیشینیان بقوه تبتل اطلاع بر بعضی از اسرار کون یافته و از روابط و تعلقاتی که در بین موجوداتست اطلاعی حاصل نموده آنان مطلع بر بعضی اسرار خفی که در حقائق اشیاست واقف گشتند و بعضی وقایع آتیه از روابط موجودات استنباط نمودند این محل انکار نه چنانکه در رساله خال در ذکر نجم بازغ که دلالت بر ولادت حضرت روح مینمود مرقوم اما باوهامات مندرجه در کتب نجومیه قطعیا اعتماد نه و اما مسأله عطسه وهم صرف است این دور مبارک این اوهام را از میان برد ذکرش نیز جائز نه و علیک التحیة و الثناء

منابع
محتویات