هو الله - ربّ ورجائي أناديک في العشيّ والابکار...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (103) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 273

( 103 )

عشق آباد

هو الله

رب و رجائی أنادیک فی العشی و الابکار و بطون اللیالی و الاسحار و ادعوک بقلبی و روحی و فؤادی ان تؤید عبدک الصادق المنتسب الی النفس المقدسة عبدک الذی صعد الیک و سجد بین یدیک و وفد علیک من اخترته بین العالمین لاعلاء کلمتک و نشر نفحاتک و تفسیر برهانک و تشریح بیناتک و سمیته بالفضل عدلا من لدنک و سقیته من الکأس الدهاق حتی ترنح من صهباء الوفاق و اشتهر صیته فی الآفاق و قضی نحبه و هو ینشر آثارک و براهینک فی مشارق الارض و مغاربها رب ما قضی یوما من الحیات الا خدم عتبتک المقدسة و ما مضی لیلا الا ارتفع منه ضجیج المناجات و أجیج الزفرات الی ملکوت الآیات و یتضرع الیک فی ظلام اللیل الدیجور بقلب خافق بذکرک و دمع دافق فی حبک و انجذابا الی عتبة قدسک حتی ترک الثری و طار الی ملکوتک الاعلی جوار رحمتک الکبری و استغرق فی بحر الانوار و استقر فی ملکوت الاسرار فی تجلیات العوالم التی لا تتناهی انک أنت الکریم و انک أنت المعطی و انک أنت الباذل و انک أنت المؤید الرحمن الرحیم رب رب ان عبدک هذا ینتسب الی ذلک العبد و عریق فی المجد الاثیل یستحق الطافک و یرجو جوارک و احسانک و یبتهل شوقا الی ملکوت آیاتک رب اسئلک بجاه ذلک العبد المقرب فی عتبتک العالیة أن تمنح هذا العبد الالطاف التی اختصصت بها ذلک الرقیق الجلیل و اجعل له نصیبا من بحره غرفة من نهره و سنوحات من فضله حتی یرثه فی جمیع الشئون و الاحوال و یقتدی به فی الفضائل التی شاعت و ذاعت عنه فی الآفاق انک انت الحی القیوم

ای یادگار آنشخص جلیل نامه‌ئی بعد از چهار سال رسید با وجود این بنهایت دقت ملاحظه گردید از مضمون بینهایت محزون شدم زیرا دلالت بر شدت زحمت و مشقت شما در تدوین کتاب و تحریر فصل خطاب میکرد هر چند ماههای چند زحمت کشیدی و آرام نیافتی و شب و روز کوشیدی و جوشیدی تا آنکه این کتاب مستطاب که آثار اخیره حضرت ابوالفضائل است جمع شد این کار چون بسیار مهم بود لهذا در پرداختنش هر زحمتی رحمت بود و هر مشقتی راحت باید در امور نظر بنتیجه کرد نه مبادی هر امر مهمی در وجود در ابتدا نهایت مشقت و بلاست و در انتها موهبت کبری پس باید بعواقب امور و شئون نظر نمود مقصد اینست هر چند عقبه کبری طی نمودید ولکن بنتائج مستحسنه رسیدید و آن بقای آثار آن متصاعد ملکوت اسرار است یک نسخه از آن کتاب باید بارض اقدس فرستاده شود و از طهران خواهم خواست و یقین است که نتائج عظیمه خواهد داشت و چون ترویج گردد نهایت سرور و حبور از برای شما حاصل شود اگر چنانچه در مقابل این زحمت مکافاتی حاصل نشده مطمئن باش که مکافات الهی رسد و تأییدات صمدانیه حصول یابد و اصل یادداشتهای ابی الفضائل و رسائل که ارسال شده است حکما باید بارض اقدس اعاده گردد حتی ورقه واحده در دست کسی نماند تا جمیع در محل محترمی محفوظ و مصون گردد و باقی و برقرار ماند چه که آثار قلم آن بزرگوار است این جواب مکتوبیست که چهار سال پیش ارسال داشته‌اید الان رسیده است اینمدت مجبورا در پورتسعید اقامت و راحت گردید حال طی مسافت نموده بارض اقدس واصل شده زیرا میان ارض اقدس و پورتسعید سبیل بکلی منقطع بود ارسال مکتوبی ممتنع و محال از اینجهت در وصول تأخیر یافت من بعد انشاء الله باز مکتوب مخصوص ارسال خواهد شد حیفا ٤ جنواری ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات