هو الله - ای ياران الهی نامه شما رسيد همّت شما بلند...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (106) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 281

( 106 )

عشق آباد - اعضای محفل خورشید خاور علیهم بهاء الله الابهی ملاحظه فرمایند

هو الله

ای یاران الهی نامه شما رسید همت شما بلند و مقاصد شما ارجمند است زیرا بعضی نشریات در ایران بتحریک یحیائیها میشود و بعضی از خود یحیائیها است و آن مقالات مفتریات محض است و بمغالطه می‌اندازد البته اگر بکلام حق و ببیان صحیح صریح دفع این مفتریات و رفع این مغالطه بشود بسیار مفید است حتی اشاره بشود که آن شخص نگارنده این مفتریات یحیائی سری و مسلمان ظاهریست و در نهایت بغض و عداوت به بهائیان این یحیائیها مصلحت خویش را چنان دانسته‌اند که بظاهر شیعه قح باشند و بحج و کربلای معلی بروند و در نظر خلق حاجی و کربلائی و زاهد و عابدی باشند و بانواع مفتریات در حق بهائیان پردازند که شاید فسادی برانگیزند و آتش طغیانی برافروزند و در میان بهائیان و شیعیان عربده‌ئی اندازند حال ساد‌گان ایرانیان از این دسیسه بیخبرند شخص یحیائی با عمامه سیادت پناهی یا متظاهر بغیرت و حمیت ملت در پیش سادگان بافترا و بهتانی قیام نماید سامعین گمان کنند که دیانت و همت و غیرت این شخص را وا داشته که دلسوزی از ملت نماید و خدمت بشریعت سمحای بیضا کند و حال آنکه آنشخص را مقصد اینکه در میان ایرانیان از بهائی و شیعی فتنه و فسادی عظیم اندازد و میدان خالی یابد و با نهایت دسیسه ترویج مقاصد خویش کند و مردم را سرا بمذهب خویش بکشاند عند اللزوم اگر اشاره‌ئی بحقیقت حال شود ضرر ندارد جناب آقا سید مهدی گلپایگانی فی الحقیقه اهل این کار هستند که مدیر و محرر مجله باشند لسان مجله باید معتدل باشد و تا ممکن مراعات خاطر گردد که تخدیش افکار و تشویش قلب نفسی حاصل نشود نسخه‌های مجله بواسطه جناب آقا میرزا مهدی رسید ولی از کثرت مشاغل فورا بیش از مطالعه یک نسخه ممکن نگشت انشاء الله نسخه‌های دیگر نیز پیاپی قرائت خواهد شد و اگر چیزی باید نگاشت نگاشته خواهد شد حیفا ٤ جولای ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات