هو الله - ای احبّای الهی و ياران با وفای عبدالبهاء...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (111) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 295

( 111 )

بمبی - جناب آقا میرزا محمود زرقانی و سائر احبای الهی ملاحظه نمایند

هو الله

ای احبای الهی و یاران با وفای عبدالبهاء نامه عمومی شما مضمون رحیق مختوم بود نشئه روحانی بخشید و سرور نامتناهی مبذول داشت زیرا آیت ایمان و ایقان بود و برهان ثبوت بر پیمان طوبی لکم من هذه الموهبة الکبری بشری لکم من هذه الهدایة العظمی از حضرت خفی الالطاف اسعاف میطلبم تا جمیع در صون حمایت حضرت بیچون از هر حزن و کدری محفوظ و مصون باشید چون جام صهباء سرشار گردید و نافه اسرار بر عالم نثار کنید مشامها مشکبار نمائید و رویها غرق انوار نمائید امروز آهنگ شرق و غرب یا بهاء الابهی است و خروش نهنگ عشق یا علی الاعلی در جمیع جهان این ندا بلند است و در قطعات خمسه صیت امر الله آهنگ هر هوشمند تعالیم الهیه منتشر و مبلغین مظفر و منتصر و زبانها سیف شاهر و قلوب مستبشر و ارواح منجذب و صنادید اقوام کاعجاز نخل منقعر نغمه آفاق بانگ یا بهاء الابهی است و نعره عشاق آیات جمال و کمال نیر آفاق حال وقت آنست که باعمال و افعال پردازید و بنیان غفلت و خمودت و جمودت براندازید و بموجب تعالیم جمال مبارک در رفتار و کردار آیات هدی گردید و بنطق فصیح و بلیغ ترویج دین الله نمائید و بجمال مبارک وفا نمائید و جام صفا نوشید و سر مست باده عشق گردید و بال و پر بگشائید و در این اوج نامتناهی پرواز نمائید اگر بدانید در نزد عبدالبهاء چه قدر عزیزید البته جام لبریز شوید و شورانگیز گردید و مشکبیز شوید و باهتزاز آئید و بصوت واحد غلغله در آفاق اندازید و بنغمه واحد هلهله از طلوع نیر اشراق جمال ابهی نمائید و علیکم البهاء الابهی

الهی الهی هؤلاء عباد خرقوا الحجبات و هتکوا السبحات و فتکوا هیاکل الشبهات و استغنوا عن الاشارات و انجذبوا بالبشارات ترکوا المنهج السقیم و سلکوا الصراط المسقیم واستنشقوا رائحة جنة النعیم و قرت اعینهم بمشاهدة النور المبین و طفحت قلوبهم بسرور عظیم فی هذا القرن المجید و العصر الکریم رب ایدهم بجیوش الملأ الاعلی و أشدد ازورهم بجنود ملکوتک الابهی و نور ابصارهم بمشاهدة آیات قدرتک فی الارض و السماء و طیب سرائرهم بموهبتک الکبری و نور ضمائرهم بشعاع ساطع من أفقک الابهی انک انت المقتدر المتعالی العزیز القدیر و انک انت الرحمن الرحیم حیفا محرم ١٣٤٠ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات