هو الله - أيّها المخلصون، أيّها المنجذبون، أيّها الثابتون...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (120) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 311

( 120 )

باطوم - احبای الهی و اماء الرحمن علیهم و علیهن البهاء الابهی

هو الله

أیها المخلصون أیها المنجذبون أیها الثابتون علی العهد و المیثاق الحمد لله راه مسدود مفتوح گشت و مخابره تجدید یافت از احبای آن حدود و ثغور اخبار خوشی مسموع شد که در امر حی قیوم ثابت و در ایمان و ایقان مانند جبل شامخ راسخ تا بحال مرور و عبور از آن بندر نمیشد ولی الحمد لله یارانی در این ایام از آن حدود وارد و خبرهای خوشی رساندند دیگر آمد و شد دوستان از آنسامان استمرار خواهد یافت و امید چنانست که آن بندر منور گردد روز بروز یاران ازدیاد یابند و نفوسی جدید در ظل کلمة الله درآیند و ترتیل آیات توحید نمایند و لوح محفوظ میثاق را طوق اعناق کنند افسر ثبوت بر سر نهند و دیهیم استقامت بیارایند و نار عشق را برافروزند و پرده شبهات بسوزند تا دلبر تعالیم الهیه در نهایت جمال پرده بر‌اندازد و شمع جمع گردد و شاهد انجمن شود از این حرب جدید و انقلاب شدید نفوس خفته بیدار شدند و غافلان هوشیار گشتند و صیت تعالیم الهی در جمیع اقالیم اشتهار یافت منطوق کتاب اقدس و سوره هیکل بعد از پنجاه سال جمیع ظاهر و محقق گشت و خطاب ببرلین چون افق مبین ظاهر و آشکار شد و عتاب بویلهلم سرش واضح و مبرهن گردید و خطاب بنقطه واقعه بین البحرین مانند نیرین واضح و مشهود شد و آیه قد استقر علیک کرسی الظلم هویدا و مشهود گشت و همچنین اخبارات عظیمه و حوادث کلیه که از قلم اعلی صادر گشته خلاصه در نزد جمهور اهل آفاق مسلم شد که امروز روح اینعصر و سلامت اینقرن بتعالیم صادره از قلم اعلی است حتی رئیس جمهور چهارده مسئله اساس جمعیت امم نهاد و دوازده از آن اساس از قلم اعلی صریحا پنجاه سال پیش صادر شده و در آفاق بواسطه جرائد و رسائل انتشار یافت و اعاظم اوروپ و امریک مطلع بر آن گشتند مقصد آنست که وقت آنست که جمیع احبا بهدایت خلق برخیزند و برفتار و کردار و گفتار سبب هدایت نفوس شوند اگر باین قیام نمایند تأییدات ملکوت ابهی پیاپی رسد و نفحات قدس انتشار یابد و علیکم و علیکن البهآء الابهی حیفا ٣٠ تموز ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات