هو الله - ای ثابت بر پيمان، نامه‌ئی که بجناب آقا محمّد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (123) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 316

( 123 )

بواسطه جناب آقا محمد تقی اصفهانی علیه بهاء الله الابهی هندوستان برما مندله جناب آقا سید مصطفی علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بجناب آقا محمد تقی مرقوم نموده بودی ملاحظه گشت سبب سرور و حبور شد زیرا دلیل جلیل بر ثبوت یاران بر امر حضرت رب ودود بود که الحمد لله در این سالهای انقلاب و شدت اضطراب و حرب عمومی یاران در نهایت استقامت و ثبات بودند فتوری نیاوردند و قصوری ننمودند حال الحمد لله غبار جنگ نشست و دمدمه توپ و تفنگ خاموش شد بدایت طلوع صبح و سلام است باید همت را بگماشت تا بیخردان از تعصبات جاهلیه دینی و جنسی و اقتصادی و حتی وطنی نجات یابند از جمیع قیود آزاد گردند و بوحدت عالم انسانی تعلق تام یابند تا این ابر تاریک شش هزار ساله که آفاقرا ظلمانی نموده بود بقوه علم و عرفان متلاشی شود و نورانیت وحدت عالم انسانی جهانگیر گردد دیانت سبب الفت بشر شود و حمیت جنس بحمیت نوع تبدل یابد کره ارض وطن واحد گردد و عالم انسانی مرآت مجلای جهان رحمانی گردد نفوس زکیه مبعوث شود و انوار سبحانی در زجاجه قلوب بدرخشد جانها جان تازه یابد و قوت اسم اعظم چنان ارتباط بخشد که شرق و غرب دست در آغوش یکدیگر نماید ظلمات ضلالت محو و نابود شود و نور هدایت مانند ماه تابان بر جهان بتابد دوزخ بهشت برین گردد و سجین طراوت و لطافت علیین یابد نفحات الهی بوزد و روح ابدی حیات جاودانی مبذول دارد جمیع یاران الهی را فردا فردا تحیت ابدع ابهی ابلاغ دار علی الخصوص جناب علی صاحب وکیل و بازماندگان جناب متصاعد الی الله آقا سید مهدی را و علیک البهاء الابهی حیفا ١٤ ازار ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات