هو الله - ای ثابت بر پيمان، رزايا و محن و بلايای...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (128) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 328

( 128 )

بواسطه جناب محمد علیخان علیه بهاء الله الابهی کرمان - جناب آقا مهدی انارکی علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان رزایا و محن و بلایای سر و علن در این سنین اخیره جمیع عالم را احاطه نمود ولی احبای الهی الحمد لله بیکدرجه در امن و امان بودند مانند دیگران گرفتار آلام و محن نبودند اطاعت تعالیم جمال مبارک کردند باین سبب محفوظ و مصون از هر آفت شدند حتی در قفقاز و عشق آباد بلشویک هجوم بترکستان نمودند اموال بتالان و تاراج رفت و نفوس کثیره هدف تیر هلاک گشتند ولی احبای الهی در امن و امان حال که نائره حرب در غرب خاموش شد انشاء الله در شرق نیز بکلی مخمود گردد امیدوارم که راحت و آسایش حصول یابد الحمد لله در کرمان اهل طغیان فرو نشستند و جناب حاج زین العابدین خان اظهار عدم مداخله فرمودند ایده الله و شیده احبا باید اظهار سرور و ممنونیت از ایشان نمایند المنة لله که محفل تأسیس گشته و جناب اشراق سبب وفاق شدند و سلیل جلیل شان آقا محمد و آقا میرزا عیسی خان ناظم و جناب عباسخان و جناب آقا سید ابوذر و جناب میرزا سید علی و جناب میرزا الیاس و جناب میرزا حسین خان و جناب آقا خدایار کل را از قبل عبدالبهاء نهایت اشتیاق و تحیة و ثناء برسانید امیدوارم که محفل تأیید موفق بر تبلیغ شود جناب میرزا علی آقا در بم نجل مرحوم ملا شیخعلی را از خدا خواهم که آیت هدی گردد و منظور نظر ملأ اعلی شود چون بحر بجوش آید و مانند نهنگ عشق خروش برآرد شاهد انجمن گردد و مانند شمع روشن شود جناب سید نحبیب الملقب بآجودان و سید جلیل الملقب باعتضاد این دو نفس محترم را محبت بی پایان دارم و تأیید و توفیق حضرت رحمن طلبم جناب میرزا محمد علی را که بهمت آقا میرزا الیاس بنار محبت الله مشتعل شدند از الطاف حق فضل بی پایان خواهم و عموم احبای الهی را بنهایت خلوص پیام محبت میرسانم اخوی‌ها را از قبل من محبت و مهربانی برسان بولد عزیز و بنت محترمه و نصرت الله و والده محترمه‌اش از قبل من تحیت ابدع ابهی ابلاغ دارید و از درگاه حق طلب مغفرت بجهت ابوین آنجناب نمودم و علیک البهاء الابهی (عبدالبهاء عباس) حیفا ٥ صفر ١٣٣٨

منابع
محتویات