هو الله - ای ثابت بر پيمان، نامه‌ئی که بتاريخ...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (136) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 339

( 136 )

هندوستان – پونه، اعضای محفل روحانی علیهم بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بتاریخ ١١ ابریل ١٩١٩ مرقوم نموده بودید با دو رساله یکی فارسی و دیگری انگلیزی ملاحظه گردید انتشار هر دو جائز چند نسخه از آن رساله انگلیسی بارض مقصود ارسال دارید

و اما محفل سالیانه بهائیان در هندوستان نظیر کونونشن امریکا موافق ولی بکوشید که آراء جمیع احبا در اینخصوص متحد گردد تا در مستقبل سبب اختلاف و تفرقه نشود آنچه اعظم امور است آن اتحاد و اتفاق جمهور احبا و ائتلاف تام در میان یاران این اهم امور است اگر نفسی ملول گردد اهمیت بدهید بهر وسیله باشد او را گرم کنید و در دائره و حلقه خویش درآرید اگر چنین شود پرتو نور مبین جهانگیر گردد انعقاد محفل در شهر کانون بسیار مناسب ولی در موقع تشکیل مخابره با یاران نمائید تا باکثریت آراء محل تعیین گردد زیرا وقت بسیار است و علیکم البهاء الابهی حیفا می ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات