هو الله - ای ثابت بر پيمان، نامه ١٩ اغسطوس ١٩١٩...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (138) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 342

( 138 )

هندوستان - مندله جناب آقا سید مصطفی علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه ١٩ اغسطوس ١٩١٩ رسید از مضامین کام جان شیرین گردید زیرا آیت وفا بود و دلیل ثبات بر عبودیت جمال ابهی در سنین جنگ مجبورا این طیر بی پر و بال ساکت و صامت بود ولی بعد از تسکین شعله حرب قدری راه‌ها باز گشت و بمخابره با یاران پرداختیم ولکن اوراق مانند برگهای درخت میریزد و قلم متحیر که کدامیک را جواب بنویسد الحمد لله امر الله روز بروز در علو است و دائره مخابره اتساع می‌یابد در پیش ممکن بود که مخابره با عموم احبا گردد حال بهر شهری بیش از یکنامه نگاشتن ممکن نیست بلکه ممتنع و مستحیل با وجود این چون آنجناب از یاران قدیمند و خاطرتان بسیار عزیز لهذا بوصول نامه این جواب مرقوم میگردد تا بدانی که دل و جان عبدالبهاء بچه درجه بتو مهربانست الیوم هنگام تبلیغ است این امر مؤید است هر نفسی بآن پردازد جنود ملکوت ابهی نصرت نماید امر تبلیغ یرلیغ بلیع از ملکوت ابهی دارد باری جمیع احبا را تشویق و تحریص بر اعلاء کلمة الله و نشر نفحات الله نمائید تا آن اقلیم باهتزاز آید مکاتبه را من بعد نیز بواسطه آقا محمد تقی اصفهانی در مصر بنمائید زیرا این نفس محترم بکمال قوت بخدمت مشغول و با بعضی از احبا در آخر زمستان اذن حضور داری جمیع یارانرا تحیت ابدع برسان و علیک البهاء الابهی حیفا ١٣ اکتوبر ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات