هو الله - ای طالب حقيقت، نامه‌ئی که بتاريخ...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (156) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 375

( 156 )

هولاند - مسیس جولیا ایسروکر علیها ٩

هو الله

ای طالب حقیقت نامه‌ئی که بتاریخ سیزدهم دیسمبر ١٩٢٠ مرقوم نموده بودی رسید ادیان الهیه از یوم آدم الی الآن پیاپی ظاهر شده و هر یک آنچه باید و شاید مجری داشته خلق را زنده نموده و نورانیت بخشیده و تربیت کرده تا از ظلمات عالم طبیعت نجات یافتند بنورانیت ملکوت رسیدند ولی هر دینی و هر شریعتی که ظاهر شد مدتی از قرون کافل سعادت عالم انسانی بود و شجر پر ثمر بود ولی بعد از مرور قرون و اعصار چون قدیم شد بی اثر و ثمر ماند لهذا دوباره تجدید شد دین الهی یکیست ولی تجدد لازم مثلا حضرت موسی مبعوث شد و شریعتی گذاشت بنی اسرائیل بواسطه شریعت موسی از جهل نجات یافته بنور رسیدند و از ذلت خلاص گشته عزت ابدیه یافتند ولی بعد از مدتی مدیده آن انوار غروب کرد و آن نورانیت نماند روز شب شد و چون تاریکی اشتداد یافت کوکب ساطع حضرت مسیح اشراق نمود دوباره جهان روشن شد مقصد اینست دین الله یکی است که مربی عالم انسانیست ولکن تجدد لازم درختی را چون بنشانی روز بروز نشو و نما نماید و برگ و شکوفه کند و میوه تر ببار آرد لکن بعد از مدت مدید کهن گردد از ثمر باز ماند لهذا باغبان حقیقت دانه همان شجر را گرفته در زمین پاک میکارد دوباره شجر اول ظاهر میشود دقت نمائید در عالم وجود هر چیزیرا تجدد لازم نظر بعالم جسمانی نمائید که حال جهان تجدد یافته افکار تجدد یافته عادات تجدد یافته علوم و فنون تجدد یافته مشروعات و اکتشافات تجدد یافته ادرکات تجدد یافته پس چگونه میشود که امر عظیم دینی که کافل ترقیات فوق العاده عالم انسانیست و سبب حیات ابدی و مروج فضائل نامتناهی و نورانیت دو جهانی بی تجدد ماند این مخالف فضل و موهبت حضرت یزدانی است و دیانت عبارت از عقاید و رسوم نیست دیانت عبارت از تعالیم الهیست که محیی عالم انسانیست و سبب تربیت افکار عالی و تحسین اخلاق و ترویج مبادی عزت ابدیه عالم انسانیست ملاحظه کن که این هیجان افکار و شعله نار حرب و بغض و عدوان بین ملل و ظلم و تعدی بیکدیگر که بکلی آسایش عالم انسانی را زایل نموده جز بماء تعالیم الهی خاموش گردد البته نگردد این واضح و آشکار است یکقوه ما وراء الطبیعه لازم که این ظلمت را بنور تبدیل نماید و این عداوت و بغضا و جنگ و جدالرا بالفت و محبت بین عموم بشر مبدل نماید این قوه نفثات روح القدس است و نفوذ کلمة الله و علیک التحیة الثناء (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات