هو الله - ای شخص محترم، نامه مفصّل شما رسيد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (158) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 378

( 158 )

جناب قسیس الفرد هیلز جبل کلمنتر مشیگان علیه التحیة و الثناء

هو الله

ای شخص محترم نامه مفصل شما رسید و من چون از کثرت مکاتیب که از اطراف میریزد فرصت جواب مفصل ندارم مختصر این است که اهل عالم محتاج بحیات ابدیه هستند و حیات ابدیه منوط بظهور ملکوت و ظهور ملکوت مشروط بنفوذ کلمة الله و تأیید روح القدس یعنی مشروط بقوت الهیه که مرده را زنده مینماید و کور را بینا و کر را شنوا میکند و ولادت ثانویه که در نص انجیل است تحقق می‌یابد "المولود من الجسد جسد هو و المولود من الروح هو الروح ینبغی لکم ان تولدوا مرة أخری"

اما از جهت ادیان سائره در نصوص بهاءالله و کتب احبا مثل کتاب میرزا ابوالفضل ذکر حضرت زردشت و حضرت بودا و برهما و کانفیوشس مصرح است و همچنین در مکاتیب من در بدایت اساس حضرت زردشت و حضرت بودا بسیار موافق ولی بعد تحریف و تغییر یافت گویا شما این الواح و کتب که در آن مسطور است ندیده‌اید کتاب مطبوع میرزا ابوالفضل را بدست آرید کفایتست قناعت حاصل خواهد شد که تعالیم بهاءالله تعالیم عمومی است و مؤید بنفوذ کلمة الله و نفثات روح القدس و قوتی آسمانی شما نهایتش اینست که آثار مطبوعه حضرت بهاءالله را مشاهده کرده‌اید الواح مطبوعه بالنسبه بالواح غیر مطبوعه بسیار جزئی است اساس ادیان الهی یکیست آن اساس بقوت حضرت بهاءالله عمومیت حاصل خواهد نمود

در شرق تعالیم متعدده از پیش منتشر شد که بظاهرعمومیت داشت ولی چون بقوه الهیه مؤید نبود شعله زود خاموش شد ولی تعالیم بهاءالله بدرجه‌ئی نفوذ یافت که بیست هزار نفس کشته شد با وجود این روز بروز قوتش بیشتر گشت اما مکان بهیچ وجه حکمی ندارد حضرت مسیح جلیل در فلسطین ظاهر شد ولکن تعالیم بجمیع عالم سرایت نمود و بقوت الهیه ملل مختلفه را در ظل کلمه واحده جمع کرد حدودات مکانی ابدا حکمی نداشت

اما روح القدس جامع جمیع کمالاتست معلم اول است کاردی که ارسال نموده بودی بسیار سبب سرور شد روح انسانی بایمان و ولادت ثانویه ابدیت حاصل مینماید و اما نصوصی که از کتب مقدسه اخراج نموده بودید آنچه بعلم صحیح و عقل و حکمت الهیه مطابق آن نصوص بحسب ظواهر است و اما نصوص دیگر کل تأویل دارد و تأویل مطابق عقل و علم و حکمتست انشاء الله این مسئله را کشف خواهید نمود امیدم چنانست که جمیع این مسائل را بتأیید الهی تأویلش را کشف بفرمائید

من فرصت این مسائل را فردا فردا ندارم اگر وقتی ملاقات حاصل شود شفاها هر یک از این مسائل را جواب مفصل خواهم داد و شبهه نیست که اساس این سئوالات منبعث از تحری حقیقتست لهذا بنهایت محبت و مهربانی این مختصر مرقوم گردید و علیک التحیة والثناء (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات