هو الله - ای متحرّی حقيقت، نامه شما رسيد مرقوم نموده...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (161) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 388

( 161 )

جی ایسبروکر - نمره ١٠ بیونننک استرات ایس کراونهاک

هو الله

ای متحری حقیقت نامه شما رسید مرقوم نموده بودی که آقا میرزا احمد خان یزدانی شرحی از امر بهاءالله از برای شما بیان نمود همان است که مرقوم نمودی که بهائیت حقیقت است و این نسبتهای دیگر بالنسبه ببهائیت مجاز محض نتائج عظیمه ندارد هر چند در انظار اساس دارد ولی مانند شجر بی‌ثمر است چه بسیار اشجار که بظاهر عظیم است و سایه‌ئی می‌افکند ولی ثمر ندارد عاقبت از ریشه برافتد چنانکه ملاحظه نموده و می‌نمائید ولی اساس الهی شجری است که بر شرق و غرب سایه افکنده و در هر دم نتائج عظیمه بخشد چنانکه تا بحال تجربه شده است مرقوم نموده بودی چگونه میشود که حکومت غیر عادله را اطاعت و متابعت نمود مقصد از حکومت متبوعه حکومت عادله است که محافظت حقوق عموم بشر می‌نماید و حکومت مشروطه است که در تحت قوانین متینه است مرقوم نموده بودی که چگونه می‌توان حیاتی بعد از ممات تصور کنیم حالات بعد از ممات بتصور نیاید ولی ملاحظه نما واضح است که انسان از عالم جماد آمده است چون در عالم جماد بود تصور عالم نبات ممکن نبود پس بعالم نبات انتقال کرد در عالم نبات تصور عالم حیوان نمی‌توانست پیش از انتقال از عالم حیوان بعالم انسان تصور حیات عقل و هوش انسان نمی‌نمود یعنی مستحیل بود هیچ خبر نداشت الآن این خاک و این اشجار ابدا از عالم حیوان و انسان خبر ندارند و تصور نمیتوانند بکنند انکار محض میکنند اما عالم انسان تأیید عالم حیوان می‌کند و معاونت عالم نبات می‌کند ولی عالم نبات خبر ندارد و همچنین عالم انسان از عالم ملکوت خبر ندارد بکلی جاهل است لکن ارواح ملکوتیه در عالم انسان تأثیر دارند ملاحظه کن که چقدر مسئله واضح است با وجود این اغلب علما و دانایان عالم بکلی از این معنی بیخبر ولکن این مسخرین ارواح از عالم تفکر صحبت میدارند ولی نفسی ملکوتی که از عالم الهی با خبر دیده بصیرتش باز و از عالم طبیعت منسلخ و بقوت معنویه فائز آن از عالم الهی و از عالم ارواح با خبر و حقیقت روح مجرد است جسم نیست متحیز نیست محلی را اشغال نمی‌کند قدر میرزا احمد خان را بدانید که او این بشارت کبری را بشما رسانید از الطاف الهی خواهم که در آن اقلیم انوار ملکوت برافروزد و آیات الهی ترتیل گردد نفوسی مبعوث شوند که آنان مثل پولس و مریم مجدلیه گردند و علیک التحیة و الثناء (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات