هو الله - ای پرستنده حقيقت، نامه شما رسيد معانی دلنشين...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (162) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 390

( 162 )

استوکارت - جناب مستر ایچ یکر معلم علیه ٩

هو الله

ای پرستنده حقیقت نامه شما رسید معانی دلنشین داشت الحمد لله چون توجه بملکوت نمودی بسیاری از مسائل معضله حل شد و چون بمقام حواری رسیدی و امیدم چنان است که برسی جمیع مسائل حل میشود از حضرت پولس از بعضی مسائل فلسفه پرسیدند جواب فرمود که من تا از مسیح خبر نداشتم هر چیز میدانستم ولکن چون از مسیح خبر گرفتم از هر چیز بیخبر شدم زیرا چنان حلول در من کرد که دیگر جائی بجهة چیزی نگذاشت این قلب فارغ پر از حضرت مسیح یعنی فیوضات الهیه و سنوحات ‌رحمانیه حال من نیز امید چنان دارم که تو چنین گردی حضرت الوهیت را اهل مجاز چنان تصور و تشریح کرده‌اند که باید بکلی فراموش کرد تصور آنان وهم محض است ولی نفوس مقدسه را در حقیقت الوهیت افکاری است که بتمامه مطابق عقل است سر مکنون و رمز مصون است و همچنین سائر مسائل آنچه شنیده‌ئی آنرا کنار بگذار و بکوش تا حقیقت از قلبت نبعان نماید و علیک البهاء الابهی (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات