هو الله - ای زائر عتبه مبارکه، حمد کن خدا را که موفّق...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (175) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 428

( 175 )

جناب زائر آقا میرزا الیاس میثاقیه علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای زائر عتبه مبارکه حمد کن خدا را که موفق شدی و بتقبیل آستان مقدس مؤید گردیدی و در این انجمن الهی با یاران رحمانی الفت یافتی از عنایات رب کریم رجای عظیم دارم که روز بروز ترقی نمائی تا مظهر الطاف بی پایان گردی و مورد تأیید حضرت رحمان شوی جناب متصاعد الی الله حضرت والد آقا یهودا فی الحقیقه از مخلصین و احبای سابقین بود و در سبیل الهی مشقت بی پایان کشید و از هر قبیل صدمه و بلا تحمل نمود و خدمات موفوره بآستان رب غفور کرد و عاقبت در کمال نورانیت و روحانیت و ثبوت و استقامت بآستان حضرت احدیت شتافت حال در جهان بی پایان غریق بحر غفران و محو در فیوضات انوار است

اما حضرت قائم مقام این شخص صادق مؤمن موافق سرور ابرار بود و در نهایت ثبوت و استقامت بر امر عزیز مختار در مصر و پاریس انیس و جلیس بود و همدم در شب و روز فی الحقیقه آثار خلوص از او نمودار و بذکر الهی مشغول در لیل و نهار بود و حضرت خواجه ربیع با آن خلق بدیع همواره لسان فصیح میگشود و نطق بلیغ میفرمود و نفوس را بامر جدید دعوت میکرد و هدایت میفرمود لهذا مقامی رفیع داشت و در ذکر ایشان اوراقی تحریر یافت و اما یار باوفا جناب آقا میرزا مهدی اخوان صفا از وفات ایشان نهایت حزن و اندوه و الم و ماتم حاصل گردید رکن عظیم بود و فانی در جمال مبارک نفسی جز برضای الهی برنمیاورد و آرزوئی جز خدمت امرش نداشت و در ذکر ایشان اوراق مفصل تحریر گشت و ارسال ایران گردید لقب خاندان میثاقیه است و این منقبت الی الابد باقیه و علیک البهاء الابهی فی فبرایر سنه ١٩٢٠ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات