هو الله - ای يار روحانی، نامه مفصّل شما رسيد و بدقّت...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (176) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 429

( 176 )

قزوین - بواسطه جناب حکیمباشی جناب میرزا الیاس کاشانی علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای یار روحانی نامه مفصل شما رسید و بدقت تمام قرائت گردید الحمد لله در نهایت محبت و انجذابی و در شور و شعف و التهاب و همین سبب ترقی به اعلی معارج فضائل عالم انسانیست شرق و غرب در زحمت و تعب است و ایران ویران و محروم از امن و امان آنچه در مکاتیب سابقه از بدایت صعود تا بحال مقدما سمت تحریر یافت جمیعا یک بیک در عرصه شهود واضح و مشهود گردیده و میگردد آن مکاتیب را ملاحظه نمائید تا حقیقت حال واضح و مبرهن شود حال یاران الهی با قلب نورانی و احساساتی روحانی و نفسی رحمانی الحمد لله در نهایت سرور و شادمانی و از جمیع مشکلات و مداخلات و معارضات در کنار توکل بحق قدیم نمایند و توسل بنبأ عظیم جویند و ثبوت بر عهد وثیق بنمایند و سلوک در صراط مستقیم کنند و در امور سیاسی مداخله ننمایند و این حال و حرکت عین عنایت حضرت احدیت است و این روش و سلوک قاهر جنود ملوک عنقریب ملاحظه نمائید که علم تقدیس بلند گردد و پرچم وحدت و محبت عالم انسانی در قطب آفاق موج زند و صلح عمومی بنیاد شود و پرتو حقیقت جلوه نماید و آنجناب هر چند در گوشه و کناری افتادی ولی محرم اسراری و همدم لیل و نهار و مستفیض از نفحات ازهار و نسمات اسحار اشعار آبدار در نهایت سلاست و فصاحت از قریحه محبت صدور یافته بود هر وقت غبار اکدار بر خاطر شریف بنشیند فورا بنظم قصیده یا غزلی در ستایش جمال مبارک روحی لعتبته المقدسة فدا پرداز غم نماند الم نماند شادی بخشد اندوه نماند و علیک البهاء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات