هو الله - ای ابناء و بنات ملکوت، نامه شما که بالهام...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (181) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 438

( 181 )

لندن بواسطه جناب میرزا یوحنا داود و میرزا محمد خان فرهنگ

هو الله

ای ابناء و بنات ملکوت نامه شما که بالهام آسمانی مرقوم وصول یافت مضامین دلنشین بود و معانی حسیات منبعث از قلوب نورانی احبای لندن فی الحقیقه ثابتند و راسخ و خادمند و قائم در امتحانات نلغزند و بمرور ایام مخمود نگردند بلکه بهائی هستند آسمانی هستند نورانی هستند ربانی هستند و شبهه‌ئی نیست که سبب اعلاء کلمة الله و مروج وحدت عالم انسانی و ناشر مساوات بشر و مروج تعالیم الهی خواهند گشت اقبال بملکوت الله آسان ولی ثبات و استقامت مشکل و امتحانات صعب و گران حزب انگریز در جمیع موارد ثابت و مستقیمند و بحدوث مشاکل جزئیه نلغزند نوهوس نیستند که ایامی چند بکاری مباشرت نمایند و باندک سببی کلال و ملال آرند و از شوق و شور بیفتند بلکه ثبات و استقامت در امور نمایند با وجود آنکه در ممالک غرب بودید الحمد لله ندای الهی را از شرق شنیدید و مانند موسی بنار موقده در شجره انیسا گرم شدید و راه راست را بیافتید و مانند سراج برافروختید و بملکوت الله مثول یافتید حال بشکرانه این نعماء قیام نموده‌اید و تأیید از برای تمام جهانیان میطلبید تا دیده‌های آنان نیز بنور ملکوت ابهی منور گردد و دلها آئینه‌آسا از پرتو شمس حقیقت اقتباس انوار نماید امیدم چنان است که نفثات روح القدس در قلوب شما چنان دمیده گردد که زبانها ببیان اسرار پردازد و حقایق و معانی کتب مقدسه را شرح و تفسیر دهد و یاران طبیبان گردند و امراض مزمنه جسم آفاق را بدریاق تعالیم الهی شفا بخشند کوران را بینا کنند و کران را شنوا نمایند مردگانرا زنده کنند و خفتگانرا بیدار نمایند مطمئن باشید که تأییدات روح القدس میرسد و جنود ملکوت ابهی نصرت مینماید و علیکم البهاء الابهی ١جون ١٩١٠ – ١٣٢٩ هـ (ع ع)

منابع
محتویات