هو الله - ای ثابت بر پيمان دو روز پيش نامه‌ئی بشما...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (185) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 444

( 185 )

بواسطه آقا شیخ فرج الله لندره جناب میرزا یوحنا داود بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان دو روز پیش نامه‌ئی بشما نگاشته گشت و حال نیز بواسطه شیخ فرج الله علیه التحیة و الثناء مختصر نامه‌ئی مرقوم میگردد از قضیه خسارت شرکت شما حزن و کدورت حاصل شد ولی محزون مباشی لعل الله یحدث بعد ذلک امرا و اما شما بعد از تأسیس امور و تجدید اسباب معیشت مأذون حضورید و اما مخابره با یاران استتکارت بسیار مقبول و از خدا خواهم و تضرع و زاری نمایم که جناب جنرال موزر شفای عاجل یابند و اگر شما بزیارتشان روی بسیار مقبول و در مراجعت از راه سویس اگر ملاقات احبای الهی نمائی بسیار موافق جناب یاقوت بارض مقدس وارد و چند روزی با ایشان ملاقات نمودیم بعد ببیت المقدس رفتند باری جناب یوحنا حکمت شرطست و احتیاط لازم پرده دری ننمائید بحکمت صحبت کنید و با هرکس صحبت مدارید بنفوس مستعده مکالمه کنید و از عقائد صحبت ندارید از تعالیم جمال مبارک روحی لاحبائه الفداء بیان کنید و از وصایا و نصایح او دم زنید این اولی است زیرا اعدای داخل و خارج در کمینند تا فساد و فتنه برپا نمایند جانشینان یاربعام معهود در نهایت فتنه و فسادند اعاذنا الله و ایاکم من شرهم المستطیل و علیک البهاء الابهی ٢٢ اکتوبر ١٩٢١ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات