هو الله - ای يار عزيز، نامه شما رسيد و از خبر وحدت...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (186) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 445

( 186 )

لندن - جناب میرزا یوحنا داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای یار عزیز نامه شما رسید و از خبر وحدت و همت یاران بریطانیای کبیر نهایت سرور حاصل گردید احبای الهی را در جمیع دیار غرب روش و سلوک چنین باید که در اتحاد و اتفاق کوشند و در بین بشر الفت و محبت اندازند و بدخول در ملکوت دعوت نمایند زیرا صلح عمومی و تعاون و تعاضد بین نوع انسانی و وحدت و یگانگی بشری و مساوات و عدالت روحانی بدون دخول در ملکوت محال و ممتنع است حضرت بهاءالله این بابرا بروی بشر باز نمود لهذا هر نفسی از یاران بنداء بملکوت الله پردازد ابواب فتوح را مفتوح بیند الحمد لله محفل لندن گرم است و یاران الهی و اماء رحمن درنهایت همت من نیز عجز و زاری و بیقراری بملکوت ابهی نمودم و احبای لندن را تأییدات و توفیقات صمدانیه جستم تا بقوتی ملکوتی و تأییدی آسمانی و انجذابی روحانی و الهامی ربانی بهدایت خلق پردازند و امیدوارم که شما با مستر کثبرت موفق بر تحریر مقالات در تبلیغ امت کلیم خواهید شد حضرت لورد کرزن در وقتی والی هندوستان بودند در این امر مقاله‌ئی مرقوم فرموده‌اند شما اگر ممکن ترجمه الواح تجلیات و لوح کلمات و لوح اشراقات و لوح بشارات و لوح طرازات و بعضی از نامه‌های مفصل عبدالبهاء که در وحدت عالم انسانی و اتحاد و ارتباط شرق و غرب مرقوم گردیده است بانگلیسی ترجمه نمائید با اصل نزد ایشان بفرستید مناسب است یا اینکه بعضی از نطقهائی که او در اتحاد شرق و غرب نموده بفارسی ترجمه نمائید و نزد من بفرستید تا من باین واسطه و بهانه چیزی باو مرقوم نمایم از برای کتبخانه انگلستان بواسطه جناب دریفوس بعضی از الواح الهی ارسال شد ایشان تقدیم نموده‌اند از جناب مستر دریفوس استفسار نمائید و کیفیت را مرقوم دارید جواب مکتوب احبای انگلیس مرقوم گردیده در جوف است ترجمه نموده برسانید ١جون ١٩١٠ - ١٣٢٩ هـ ق (ع ع)

منابع
محتویات