هو الابهی - ای بنده آستان بهاء اللّه، نامه مؤرّخ به...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (187) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 447

( 187 )

لاهای - جناب احمد خان یزدانی علیه بهاء الله

هو الابهی

ای بندۀ آستان بهاء الله نامه مؤرخ به ١٤ جون ١٩٢٠ رسید و نامه بعضی از اعضای مجلس صلح نیز رسید و جوابی مرقوم گردید بایشان تسلیم نمائید معلوم است که این جمعیت چنانچه شهرت دارد نیست آنطور که باید و شاید ترتیب و تنظیم ندارد باری هر قسم میخواهد باشد ولی امریرا که تشبث نموده‌اند بسیار عظیم است باید بدرجه مجلس لاهای قوت و نفوذ داشته باشد که کلمه‌اش بر دول و ملل نافذ باشد باعضای محترم در مقام صحبت اشاره کنید که مجلس لاهای پیش از حرب رئیسش امپراطور روس بود و اعضایش اعظم رجال با وجود این مانع از این حرب مهیب نگشت حال چگونه خواهد شد زیرا در مستقبل حربی شدیدتر یقینا واقع گردد قطعیا در این شبهه نیست مجلس لاهای چه چاره خواهد کرد ولی اساس حضرت بهاءالله روز بروز در انتشار است باری شما جواب نامه را برسانید و بسیار اظهار محبت و مهربانی کنید و آنان را بحال خویش بگذارید در هر صورت باید از شماها راضی باشند و آن نامه مفصل مرا که ترجمه بانگلیسی شده طبع نمائید و نشر دهید ولی باطلاع آنان اما با انجمن اسپرانتو بیامیزید و هر یک را مستعد دیدید نفخه حیات در او بدمید باری در انجمنها جمیع از تعالیم جمال مبارک بحث کنید زیرا الیوم در صفحات غرب این تأثیر دارد و اگر سؤال نمایند که در حق حضرت بهاءالله چه اعتقاد دارید بگوئید آنحضرت را اول معلم عالم و اول مربی عالم در این عهد میدانیم و این را شرح و تفسیر دهید که این تعالیم صلح عمومی و تعالیم دیگر از قلم حضرت بهاءالله پنجاه سال پیش صادر و در ایران و هندوستان طبع شده و در همه عالم انتشار یافت در بدایت هر کس از کلمه صلح عمومی استیحاش داشت چه که بکلی مستحیل میدانستند دیگر از عظمت جمال مبارک بحث کنید و از وقایعیکه در ایران و ترکستان واقع شد و از آثار عجیبی که از او ظاهر شد و از خطابهائیکه بجمیع ملوک فرمودند و تحقق یافت و از نفوذ امر مبارک صحبت بدارید و با مجلس صلح عمومی لاهای مدارا و بقدر امکان آمیزش نمائید همچه معلوم میشود که جمعیت اسپرانتو استعداد دارند و شما در لسان اسپرانتو اطلاع و مهارت دارید با اسپرانتیست‌های آلمان و غیره نیز مخابره کنید اوراقی که انتشار میدهید صرف عبارت از تعالیم باشد اما اوراق دیگر انتشارش حال مناسب نیست باری امیدم چنان است که تأییدات الهیه متتابعا برسد و علیک البهاء الابهی (عبدالبهاء عباس)

از سستی و سردی مجلس لاهای محزون مگردید توکل بر خدا نمائید امید است که در نفوس لسان اسپرانتو من بعد تأثیر شدید نماید تخمی حال شما افشاندید البته انبات خواهد شد انباتش با خدا است (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات