هو الله - ای يار عزيز، نامه شما رسيد و از مضمون...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (191) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 453

( 191 )

اطریش - جناب آقا میرزا یوحنا داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای یار عزیز نامه شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل گردید فرصت جواب مفصل نیست حضرت مسیو موزر را از قبل من نهایت احترام و محبت و مهربانی ابلاغ دار فی الحقیقه این شخص محترم سزاوار رعایت و حرمت فوق العاده است و مقصودش خدمت بعالم انسانی و نشر نفحات الهی و تعالیم حضرت بهاءالله است اما حضرت وزیر خارجیه اطریش امیدوارم که بواسطه قرائت الواح و اطلاع بتعالیم بهاءالله جام هدایت کبری را بنوشد فی الحقیقه خوب پی بحقیقت برده‌اند تعالیم قدیمه امروز کفایت ننماید هر دردیرا درمان نگردد هر زخمیرا مرهم نشود آن تعالیم قدیمه سماویه بسیار محبوب و مقبول است ولی عقول و افکار ترقی نموده احتیاج بتعالیم کلیه است و آن تعالیم بهاءالله است که جامع جمیع تعالیم است امروز هر نفسی اطلاع بر وصایا و نصایح بهاءالله یابد و الواح کلمات و تجلیات و اشراقات و طرازات و بشارات را بخواند ابدا از برای او شبهه نماند که این تعالیم رزق امروز عالم انسانی است و سبب حیات ابدی است و اما با شما انشاء الله در پاریس ملاقات مفصل حاصل خواهد شد و بکنیز عزیز الهی مسس هوایت که در اطریش است نهایت مهربانی از قبل من ابلاغ دار امیدم چنانست که در پاریس ملاقات نمائیم نهایت اشتیاق و احترامات فائقه مرا بحضرت وزیر امور خارجه اطریش ابلاغ دارید و علیک البهاء الابهی در سنه ١٩١١ (ع ع)

منابع
محتویات