هو الله - ای ثابت بر پيمان، نامه مرسول بتاريخ...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (192) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 454

( 192 )

لندن - جناب یوحنا بن داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه مرسول بتاریخ نهم فبرایر سنه ١٩١٢ بواسطه جناب شیخ فرج الله رسید مفهوم مورث سرور بود و دلیل بر فوران قلوب یاران شما در آنسامان فی الحقیقه مافوق طاقت بخدمت قیام دارید و مکافات از رب الاریاب محقق و مقرر تا توانی بجان و دل بکوش که دوستان باختر را ارتباط تام بیاران خاور دهی و مخابره در میان مستمر گردد فی الحقیقه جناب حاجی میرزا یاقوت در بغداد بخدمت مشغولست من از او مسرورم و در حق او تأیید موفور از رب غفور طلبم اما اذن حضور حاجی محمود مشکل است زیرا من عنقریب بصفحات امریک سفر نمایم انشاء الله بعد از رجوع اذن حضور داده میشود جناب ابراهیم خواجه یوسف موشی مریم خان امروز وارد اسکندریه شدند و ملاقات گردید و علیک البهاء الابهی در سنهء ١٩١٢ (ع ع)

منابع
محتویات