هو الله - ای ثابت بر پيمان، نامه مشکين آن يار نازنين...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (193) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 455

( 193 )

لندن - جناب میرزا یوحنا بن داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه مشکین آن یار نازنین وصول یافت مضامین مانند شهد و انگبین بود زیرا دلالت بر خلوص در امر الله و ثبوت در میثاق الله و انجذاب بنفحات الله مینمود مرقوم نموده بودی که به لورد کروزن معرفی شده اید و میخواهید رساله مدنیه را باسواد الواح سائره نزد او بفرستید الواح طرازات و کلمات و بشارات و تجلیات و اشراقات را با مکتوبیکه این عبد بشرق و غرب نوشته و مضمون منافع و فوائد وحدت عالم انسانی و اتحاد و اتفاق جمیع طوائف و ملل و در امریکا ترجمه و طبع شده اگر سوادی از آن نامه در دست داشته باشید از برای او بفرستید و اما قضیه شاهزاده والا در نهایت مهربانی با او بحکمت معامله و رفتار نمائید زیرا قدری مداخله در امور سیاسیه دارد و ما بکلی از این امور در کنار نصیحت نمائید و دلالت فرمائید تا از تقیدات عالم فانی و دلبستگی بخاکدان ترابی قدری فراغت یابد بلکه دل و جان قدری راحت و آسایش جوید و مشغول بحق شوند و بعالم آزادی الهی پی برند سریر سلطنت ابدی در جهان الهی جویند و از سلطنت این عالم بکلی منقطع گردند ترتیل آیات کنند و بتضرع و مناجات پردازند بامة الله المنجذبه مسس کروپر و امة الله المقربه مسیس هوایت و بامة الله الموقنه مس بوکتن و بامة الله المؤمنه مس شپل تحیت ابدع ابهی ابلاغ نما و علیک البهاء الابهی در سنه ١٩٠٩ (ع ع)

منابع
محتویات