هو الله - ای دوست عزيز، نامه نهم سبتمبر سنه حاليه...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (194) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 456

( 194 )

لندن - جناب یوحنا بن داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای دوست عزیز نامه نهم سبتمبر سنه حالیه وصول یافت مرقوم فرموده بودید که الحمد لله نفحات قدس در انتشار است و احبا و اماء رحمن مشغول ببشارت کبری و مانند جام سرشار اینست موهبت پروردگار مخابره با اکابر اجله یاران باوفا سبب سرور بیمنتهی است بجناب مسیو موزر و خانم محترمه‌شان نهایت احترام ابلاغ دار اگر چنانچه کتابخانه مشرقی تأسیس نمودند البته کتب و صحف و رسائل و الواح حضرت بهاءالله و حضرت نقطه اولی زینت آن کتبخانه خواهد بود قدری هم از کلمات فصیحه بلیغه مانند آب زلال و شهد و شراب آسا یعنی شفای قلوب اولو الالباب صحف و زبر میرزا یحیی باشد آن نیز سبب عبرتست و اگر چنانچه شما سفری بایران نمائید و محفل یاران بیارائید البته شادمان و کامران گردید امة الله المقربه نورمحل را تحیت ابدع ابهی برسان و علیک البهاء الابهی جناب آقا سید اسد الله بجهت تبلیغ بقفقاز رفته‌اند در سنه ١٩١٣ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات