هو الله - ای غريب ديار الهی، نامه ات رسيد و کتاب...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (196) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 458

( 196 )

لندن - جناب میرزا یوحنا بن داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای غریب دیار الهی نامه ات رسید و کتاب فارسی بحروف عبرانی ملاحظه گردید فی الحقیقه چنانست که مرقوم نموده بودی معلمانی که بایران آمده‌اند سبب ترقی و مدنیت اسرائیلیان نگردیدند بلکه جوانانرا از حلیه ایمان عاری و برأی و افکار والتر و دروین مائل نموده‌اند و حال آنکه تربیت انسان بپرورش ابر نیسان آسمانیست اگر از عرفان و ایقان محروم گردد حیوان وحشیست بلکه از خراطین زیر زمین محسوب معلم باید سبب ترقی باشد نه تدنی علت صعود گردد نه سبب هبوط نورانیت بخشد نه ظلمانیت دهد بناء علیه شما باید بجان و دل بکوشید که اسرائیلیانرا رحمانیان کنید و سلاله حضرت خلیل را بعلم و عرفان جلیل نمائید و بتألیف پردازید اگر نورانیت دیانت نبود اینجهان ظلمتکده بود و اگر روح حیات هدایت نبود بشر اسیر قبر بود باری امروز روزی نیست که اسرائیلیان بشبهات والتر پردازند و یا بشکوک و ریب دروین مشغول گردند بلکه در این عصر نورانی و قرن رحمانی باید بتحصیل حقایق و معانی پردازند و باسرار الهی پی برند آهنگ تقدیس و تسبیح بلند کنند و حضرت احدیت را بپرستند و وحدت عالم انسانی اعلان نمایند و عمومیت بشریت ترویج کنند شمعی روشن کنند که نورش ابدیست و شجره‌ئی غرس نمایند که ثمره‌اش سرمدی و با عود و رود و نغمه داود بتسبیح و تقدیس حضرت رب ودود پردازند و مناجات کنند که ای رب الجنود حزب یهود را برهان مشهود بنما و برکوع و سجود آر تا از مقام محمود اقتباس نور شهود نمایند توئی مقتدر و توانا و توئی هدایت کننده هر نادان گمراه مسیس استنارد در مدت قلیله تلقی وصایا و نصایح الهی نمود و نطقی بلیغ یافت و لسان ببیان برهان گشود انشاء الله چنانکه مرقوم نموده‌ئی در آن شهر یاران در تزایدند و باوج عزت ابدیه متصاعد جناب اخوی حاجی یاقوت در عراق بنشر نفحات رب المیثاق مشغول طبابت فقرا نماید و در نهایت مهربانی مریضان ضعفا را نوازش فرماید جناب دکتور ادوارد برون را از قبل من بنهایت اشتیاق پیام روحانی برسان و علیک البهاء الابهی در سنه ١٩٠٨ (ع ع)

منابع
محتویات