هو الله - ای دوست عزيز، خود را غريب ناميدی و اين...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (197) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 460

( 197 )

لندن - جناب میرزا یوحنا بن داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای دوست عزیز خود را غریب نامیدی و این بسیار عجیب بینوا گفتی و این بسیار بعید جانی که بجانان رسید چگونه غریب است عاشقی که بدلبر یکتا پیوست چگونه بینواست آن سرگشته و سودائی اگر بتن دور است بجان نزدیکست و در عبودیت آستان سهیم و شریک ولو در اقصی بلاد امریک من ترا همدم و همراز دانم و هم آهنگ و هم آواز از انتشار نفثات روح القدس در آنصفحات مرقوم نموده بودید اشراق شمس حقیقت چنان شدید است که عنقریب در هفت اقلیم آهنگ سبوح قدوس رب الملائکه و الروح بلند گردد و خیمه وحدت عالم انسانی در قطب جهان بلند شود پاریس و انگلیس دست در آغوش قفقاز و تفلیس نمایند و افریک و امریک در جوش و خروش سهیم و شریک گردند و ترک و تاجیک همدم و همراز شوند و انشاء الله غرش توپ و صدای تفنگ از جهان فرنگ برافتد شرق و غرب با یکدیگر عشق بازد و بانس و الفت پردازد این مژده گوش زد آفاق گردد و این اشراق خاور و باختر را روشن و منور نماید مرقوم نموده بودی جمعی در آنصفحات بتلاوت آیات مألوف و بتعلیمات الهیه مأنوس و مسرور و مشغوف و برخی بتحصیل لسان فارسی مشغول و مشعوف ای دوست عزیز در مجامع ملکوت ترتیل آیات لاهوت میگردد و در محافل عالم بالا تسبیح و تقدیس رب الجبروت میشود البته آن آهنگ اقالیم فرنگ را بحرکت آرد و قلوب قطعات خمسه عالم را بیکدیگر الفت داده بنیان جنگ براندازد اذن حضور خواسته بودی که در ایام نوروز با جناب خواجه ابراهیم باینصفحات شتابی مأذونید الحمد لله برخی اسرائیل در این یوم جلیل بوصایای حضرت خلیل عمل نمودند و امید چنین است که جمیع از این سلسبیل نوشند و بوعدهای رب جمیل سر فراز گردند جمیع یارانرا از رجال و نساء تحیت ابدع ابهی ابلاغ دار و علیک البهاء الابهی در سنه ١٩١٠ (ع ع)

منابع
محتویات