هو الله - ای ثابت بر پيمان، نامه ١۵ ژانويه ١٩١٠...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (198) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 461

( 198 )

لندن - جناب میرزا یوحنا بن داود علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه ١٥ ژانویه ١٩١٠ رسید الحمد لله که بدرقه عنایت و فضل و موهبت شامل گردید و در لندن متوقف شدید یقین است که بخدمات فائقه موفق خواهید گردید این عین خیر بود که پدید گردید ای یار عبدالبهاء امیدوارم که چنانکه باید و شاید رخ برافروزی و حجبات اوهام خلق بسوزی بشارات الهی دهی و بملکوت ربانی رهنمائی نمائی فی الحقیقه بخدمت پرداختی و در میدان جانفشانی تاختی اگر یاران لندن مجتمع شوند و همتی بنمایند و غیرتی ابراز دارند توجه بملکوت ابهی کنند و استمداد از فیوضات نامتناهی نمایند ندای الهی در آنخطه و دیار بلند گردد و نورانیت وحدت انسانی روشن شود و نفوس مهمه وقوف بر تعالیم الهی یابند و قلوب مقدسه منجذب نفثات روح القدس گردد از مکاتبات بین شرق و غرب مرقوم نموده بودید این بسیار مفید است و سبب وله و شوق طرفین بجناب مستر ارثر تحیت مشتاقانه عبدالبهاء برسان در حق او دعا نمایم که موفق بامور عظیمه گردند و سبب انتشار انوار ملکوت شوند خدماتشان در ملکوت ابهی مقبول و تمنیاتشان بحصول مقرون گردد اما عناد و انکار اهل استکبار ضرری بامر پروردگار ندارد بلکه سبب اشتهار است و علت انتشار عاقبت منکرین نیز از مقبلین گردند و مستکبرین نیز بغایت خضوع و خشوع برخیزند همانست که مرقوم نموده‌ئی نفوذ کلمة الله کوه البرز را مانند پر کاه نماید عنقریب ملاحظه خواهی نمود که رایت کلمة الله در اوج اعلی موج میزند جمیع یاران و اماء رحمانرا تحیت ابدع ابهی ابلاغ نما در سنه ١٩١٠ (ع ع)

منابع
محتویات